Đất TC 10*22,hẻm ywang sau chợ eakao,có đất sào gần ủy ban

1,060,000,000