Lô TC 3 mặt tiền tặng nhà trên đất, trung tâm Eapok, Cumgar

2,360,000,000