Đất TC Tổng 1,3 sào,hẻm ywang sau chợ eakao,có đất sào gần ủy ban